+90 232 252 28 22 - 251 22 33
mail@yunusemreokullari.com
 • HEM??RE OLMAK ?Ç?N B?Z? SEÇ?N

  GELECE??N?Z? B?Z VEREL?M

  Yunus Emre Anadolu Sa?l?k Meslek Lisesi olarak vermi? oldu?umuz e?itimle gelece?in en ba?ar?l? hem?irelerini yeti?tiriyoruz.
  Detayl? bilgi için t?klay?n?z

 • ALANINDA UZMAN TIP TEKN?SYENLER? YET??T?R?YORUZ

  Yunus Emre Anadolu Sa?l?k Meslek Lisesi olarak vermi? oldu?umuz e?itimle alan?nda uzman gelece?in en ba?ar?l? t?p teknisyenleri yeti?tiriyoruz.

  Özel Yunus Emre Anadolu Sa?l?k Meslek Lisesi

Özel Yunus Emre Anadolu Sa?l?k Meslek Lisesi

Hedefimiz yar?nlar?n alan?nda uzman sa?l?k personellerini mezun etmek

Hizmetlerimiz

Yabanc? diler

Okulumuz Özel Yunus Emre Anadolu Sa?l?k Meslek Lisesinde ö?rencilerimizin yabanc? dillere yönelik geli?imlerini tamamlamak için “Yabanc? Ö?retmenle ?ngilizce E?itimi” ad? alt?nda ek ?ngilizce çal??malar? yap?lmaktad?r.

Avrupa Birli?i projeleri

Okulumuz Hayat Boyu Ö?renme Program? çerçevesinde Leonardo da Vinci program? kapsam?nda Uluslar aras? Uygulamal? Hem?irelik E?itimi projesiyle ö?rencilerin geli?imini desteklemektedir. 2013-2014 e?itim ö?retim döneminde Portekiz, ?spanya ve Çek Cumhuriyeti’ne staj ve e?itim gezisi düzenleyecektir.

Psikososyal destek

Okulumuz ö?rencilerin akademik, psikolojik ve sosyal geli?imlerini destekleyici faaliyetleri sürdürmekte bu kapsamda her ö?renciye bir koç ö?retmen uygulamas? sürdürmektedir.

Neden biz?

 • Kaliteli e?itim
 • Yabanc? dil e?itimi
 • Son teknoloji sa?l?k laboratuarlar?
 • Avrupa Birli?i projeleri