+90 232 252 28 22 - 251 22 33
mail@yunusemreokullari.com
 • HEM??RE OLMAK ?ă?N B?Z? SEă?N

  GELECE??N?Z? B?Z VEREL?M

  Yunus Emre Anadolu Sa?l?k Meslek Lisesi olarak vermi? oldu?umuz e?itimle gelece?in en ba?ar?l? hem?irelerini yeti?tiriyoruz.
  Detayl? bilgi išin t?klay?n?z

 • ALANINDA UZMAN TIP TEKN?SYENLER? YET??T?R?YORUZ

  Yunus Emre Anadolu Sa?l?k Meslek Lisesi olarak vermi? oldu?umuz e?itimle alan?nda uzman gelece?in en ba?ar?l? t?p teknisyenleri yeti?tiriyoruz.

  Ízel Yunus Emre Anadolu Sa?l?k Meslek Lisesi

Özel Yunus Emre Anadolu Sa?l?k Meslek Lisesi

Hedefimiz yar?nlar?n alan?nda uzman sa?l?k personellerini mezun etmek

Hizmetlerimiz

Yabanc? diler

Okulumuz Ízel Yunus Emre Anadolu Sa?l?k Meslek Lisesinde ÷?rencilerimizin yabanc? dillere y÷nelik geli?imlerini tamamlamak išin ôYabanc? Í?retmenle ?ngilizce E?itimiö ad? alt?nda ek ?ngilizce šal??malar? yap?lmaktad?r.

Avrupa Birli?i projeleri

Okulumuz Hayat Boyu Í?renme Program? šerševesinde Leonardo da Vinci program? kapsam?nda Uluslar aras? Uygulamal? Hem?irelik E?itimi projesiyle ÷?rencilerin geli?imini desteklemektedir. 2013-2014 e?itim ÷?retim d÷neminde Portekiz, ?spanya ve ăek Cumhuriyetiĺne staj ve e?itim gezisi dŘzenleyecektir.

Psikososyal destek

Okulumuz ÷?rencilerin akademik, psikolojik ve sosyal geli?imlerini destekleyici faaliyetleri sŘrdŘrmekte bu kapsamda her ÷?renciye bir koš ÷?retmen uygulamas? sŘrdŘrmektedir.

Neden biz?

 • Kaliteli e?itim
 • Yabanc? dil e?itimi
 • Son teknoloji sa?l?k laboratuarlar?
 • Avrupa Birli?i projeleri